BLIC VIJESTI

Broj:171-04/08, Zenica, 30.10.2008.godine

SINDIKALNIM PODRUŽNICAMA ZE – DO KANTONA 

PREDMET: Obavijest o aktivnostima; dostavlja se,-  

Poštovani, 

Ovim putem želimo da obavijestimo sve članove Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK da su i zvanično počeli pregovori između predstavnika Sindikata budžetskih korisnika i predstavnika Vlade ZDK o poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja radnika koji svoje plate i naknade primaju iz sredstava Budžeta ZDK.

I prije početka pregovora, u školama i na nekim drugim mjestima, počele su kružiti priče o toku pregovora, te o ciframa i brojkama koje su navodno već dogovorene. Takve insinuacije su se intenzivirale tokom protekle sedmice i na ovaj način želimo da skrenemo pažnju svim članovima Sindikata da su sve te priče plod mašte nedobronamjernih podanika i poslušnika koji ne žele dobro niti radnicima u obrazovanju niti članovima Sindikata i isključivo služe u svrhu ispipavanja “pulsa“ radnika i njihovih očekivanja.

Sve tačne i istinite informacije o toku pregovora i eventualnim dostignućima možete dobiti isključivo od vaših sindikalnih povjerenika ili od članova Kantonalnog odbora SSOOiO ZDK.

S poštovanjem, 

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović 

 
Broj:175-04/08Zenica, 30.12.2008.godine

SINDIKALNIM PODRUŽNICAMA ZE – DO KANTONA 

PREDMET: Obavijest o aktivnostima; dostavlja se,-Poštovani,Ovim putem želimo da obavijestimo članstvo Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK da su pregovori između predstavnika Sindikata budžetskih korisnika i predstavnika Vlade ZDK o poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja radnika koji svoje plate i naknade primaju iz sredstava Budžeta ZDK još uvijek u toku. Kao što vam je poznato Skupština ZDK je donijela Odluku o privremenom finansiranju za period januar – mart 2009. godine, što znači da Budžet ZDK za 2009. godinu nije usvojen. Predstavnici Sindikata su prema Vladi ZDK uputili svoje zahtjeve koje  Vlada još uvijek razmatra, te očekujemo da će se završnica pregovora dogoditi tokom januara iduće godine. Atmosfera međusobnog uvažavanja i razumijevanja koja dominira pregovorima daje nam za pravo da očekujemo pozitivan ishod. U svakom slučaju, ukoliko do toga ne dođe, Pregovarački tim našeg sindikata pripremio je niz mjera i aktivnosti koje ćemo sprovesti ako izostanu očekivani rezultati. O tim mjerama i aktivnostima članstvo će biti pravovremeno informisano i o istim će se izjasniti.Na isteku ove kalendarske godine želimo da vam izrazimo najdublje osjećaje zahvalnosti na iskazanom povjerenju i saradnji, kao i na vašem doprinosu sindikalnoj borbi. Istovremeno izražavamo svoje žaljenje što i pored vidnih pomaka u poboljšanju materijalnog statusa prosvjetnih radnika u protekloj godini on i dalje nije na nivou koji je dostojan profesije koju obavljamo.Također, koristimo ovu priliku da svim članovima sindikata čestitamo sve protekle i nastupajuće vjerske blagdane, te zaželimo sretnu i uspješnu Novu 2009. godinu.

S poštovanjem, 

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović 

 
powered_by.png, 1 kB
OKVIRNI PROGRAM PDF Ispis E-mail
administrator   
Ponedjeljak, 14 Maj 2007

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

Broj: 10-14-4534-6/06

Zenica, 15.06.2006. godine 

Na osnovu člana 14., stav 1., Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave, ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 15/04.), a u skladu sa usvojenim Rokovnikom aktivnosti, broj : 10-14­4534-5706., od 06. 06. 2006. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport uz saglasnost ovlaštenih predstavnika sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Zeničko-dobojski kanton, donose:

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u školama na području Zeničko-dobojskog kantona

 

Član 1. 

Utvrđuje se Prijedlog Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u školama na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Član 2. 

Prijedlog Okvirnog programa iz prethodnog člana, se upućuje na dalje postupanje odnosno proceduru prema Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Član 3. 

Zaključak stupa na snagu donošenja, a primjena Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u školama na podrucju Zeničko-dobojskog kantona, počet će od dana davanja saglasnosti od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona. 

SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA

Šatorović Selvedin 

SINDIKAT SREDNJEG OBRAZOVANJA

Dževad Hadžić

 

MINISTAR

Tomašević Sreto 


Na osnovu člana 98., Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj: 43/99, 32/00 i 29/03.) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona i Sindikat srednjeg obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona , usaglasili su:

OKVIRNI PROGRAM

zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u školama

I.

 Ovim Okvirnim programom utvrđuju se :

·                       razlozi prestanka potrebe za radom određenog broja zaposlenika,

·                       mjere koje je škola kao poslodavac dužna poduzeti prije nego iskaže prestanak potrebe za radom zaposlenika,

·                       kriterij za iskazivanje prestanka potrebe za radom zaposlenika,

·                       kriterij koji će utvrditi koji zaposlenik ima prednost nad drugim zaposlenikom u slučaju nedostatka norme časova,

·                       nadležni organ-radno tijelo koje će evidentirati i rješavati zabrinjavanje viška zaposlenika (liste zaposlenika, kontrola i usmjeravanje u druge škole, odnosno obrazovne i druge ustanove),

·                       načini zbrinjavanja viška zaposlenika s utvrđenih listi,

·                       radno pravni status zaposlenika čije se zbrinjavanje vrsi (sporazum o preuzimanju),

·                       status zaposlenika koji u predviđenom roku ne budu zbrinuti, te otkazni rokovi.

II. 

Razlozi za prestankom potrebe za radom određenog broja zaposlenika u osnovnim i srednjim školama mogu biti:

·                       smanjenje obima posla uvođenjern novih nastavnih planova i programa;

·                       smanjenje broja odjeljenja zbog povratka učenika u mjesta ranijeg prebivališta, i zbog podvođenja pod odredbe Pedagoških standarda i Normativa, smanjenje broja djece na školskom području dorasle za upis zbog pada nataliteta;

·                       organizacijskih promjena izazvanih reformom obrazovanja (racionalizacija mreže škola, te novi način obavljanja administrativnih, finansijskih i drugih poslova) i zbog drugih objektivnih razloga;

Ill. 

Škola je obavezna prije utvrđivanja prestanka potrebe za radom zaposlenika preispitati postojeću organizaciju rada škole i sagledati mogućnost angažiranja zaposlenika na druge poslove za koje taj zapooslenik ispunjava uvjete u skladu sa zakonom, statutom i drugirn općim aktom škole.

Direktor škole može zaposlenika koji je postao višak rasporediti na poslove nižeg stupnja stručne spreme uz njegovu pismenu saglasnost.

 IV. 

Škola utvrđuje prestanak potrebe za radom zaposlenika na osnovu Kriterija za iskazivanje prestanka potrebe za radom zaposlenika.

Kriteriji na osnovu kojih se iskazuje prestanak potrebe za radom zaposlenika, kao i kriteriji koji će utvrditi koji zaposlenik ima prednost nad drugim zaposlenikom u slučaju nedostatka norme časova, te redoslijed na Listi zaposlenika za čijim radorn je prestala potreba su :

1. stručna sprema,

2. dužina radnog staža,

3. ocjena o radu kao korektivnog kriterija.

Za svaki kriterij iz prethodnog stava utvrduje se sljedeci broj bodova :

a) Stručna sprema

- Visoka stručna sprema

 40 bodova

- Viša stručna sprema

37 bodova

- VKV                                

32 boda

- Srednja stručna sprema   

 30 bodova

- KV     

 27 bodova

- PK  

24 boda

- NK

20 bodova

b) Ukupan radni staž

- Za svaki navršeni mjesec radnog staža  0,1 bod

c) Ako dva ili više zaposlenika imaju isti broj bodova, prednost da ostane u radnom odnosu ima onaj zaposlenik koji ima veću ocjenu o radu.

V.

Lista zaposlenika za čijirn radorn je prestala potreba ili lista zaposlenika koja će utvrditi koji zaposlenik irna prednost nad drugim zaposlenikorn u slučaju nedostatka norme časova, utvrđuje se na nivou skole, a u skladu sa Kriterijima iz tačke IV.ovog Okvirnog programa.

                 Listu s podacima o zaposlenicirna za čijim radom je prestala potreba (broj bodova, puno-nepuno radno vrijerne, broj sati i sl.), kao i podatke o potrebam za angažovanjern novih zaposlenika, škole dostavljaju Ministarstvu i Sindikatu najkasnije do prvog jula tekuće godine.

VI.

Ministarstvo i Sindikat su saglasni da se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa, imenuje Komisija za zbriniavanie viška zaposlenika u osnovnim i sredniim školama (u daljnjem tekstu : Komisiia)

Komisija iz stava 1.ove tačke ima četiri (4) člana, i to: (1 predstavnik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona , 1 predstavnik sindikata srednjeg obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona , 1 stručni saradnik za predškolsko osnovno obrazovanje i odgoj, i 1 stručni saradnik za srednje obrazovanje i odgoj ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.).

                 Mandat Komisije je dvije (2) godine.

                 Komisija na konstituirajucoj sjednici donosi Poslovnik o svom radu.

 VII.

                 Zadatak Komisije je evidentirati, predlagati, koordinirati i pratiti izvršenje predloženih rješenja.

                 U svom radu Komisijaje obavezna da:

·                       zaprimi informaciju koju škola dostavlja, a kojom se utvrđuje potreba za novim zaposlenicima, te zaposlenicima kojima nedostaje nastavna norma, kao i informaciju kojom se iskazuje prestanak potrebe za daljnjim angažovanjem zaposlenika u školi iz razloga naznačenih u tački II Ovog Okvirnog programa, 

·                       razmotri zahtjeve škola rukovodeći se Kriterijima, Okvirnim programom zbrinjavanja zaposlenika, Listom bodovanja, te da teži iznalaženju najoptimalnijih rješenja zbrinjavanja,

·                       po potrebi predloži školi preraspodjelu angažiranosti zaposlenika i utvrđivanje nepunog radnog vremena,

·                       predloži poslodavcu i sindikatu da se na drugi način izvrši zbrinjavanje zaposlenika za čijem je radom prestala potreba (penzionisanje, dokup staža, prekvalifikacija i sl.),

·                       sarađuje sa kantonalnom službom za zapošljavanje

·                       najmanje jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češćce podnosti izvještaj o svom radu Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Sindikatu. 

VIII.

Na osnovu iskazanih potreba, u skladu s Okvimim programom zbrinjavanja zaposlenika za čijim radom je prestala potreba i zaposlenika kojima nedostaje norma časova, Komisija daje preporuku-­obavijest školi odnosno školskom menadžmentu, na dalje postupanje u skladu sa zakonom.

IX. 

Zaposleniku sa Liste zaposlenika za čijim radom je prestala potreba, koji po Okvimom programu rješavanja viška zaposlenika ne bude raspoređen na druge poslove i zadatke ili ne zasnuje radni odnos u drugoj odgojno-obrazovnoj ustanovi ili kod drugog poslodavca ili na drugi način ne osigura zaposlenje, otkazuje se ugovor o radu, s tim da ima pravo na otkazni rok u skladu sa Zakonom o radu.

Zaposleniku za čijem radom je prestala potreba, a koji odbije ponuđeno radno angažovanje kod drugog poslodavca, otkazuje se ugovor o radu.

X. 

Zaposlenik koji je imao zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, a kome škola otkazuje ugovor o radu, osim ako ne otkazuje ugovor zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje u zavisnosti od dužine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem, a u skladu sa Odlukom Vlade Kantona.

Otpremnina iz stava 1., ovog člana utvrduje se Kolektivnim ugovorom, s tim da se ne može utvrdititi u iznosu manjem od jedne trečine prosječne mjesečne place isplačene zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu radnog staža kod tog poslodavca.

XI. 

Za tumačenje pojedinih odredaba ovog Okvimog programa nadležno je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i ovlašteni predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona. 

XII. 

Ovaj Okvimi program stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika Sindikata i Ministarstva, uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, i kao takav obavezuje strane potpisnice.

XlV. 

Osnovne i srednje skole, uz konsultovanje sa sindikalnom organizacijom, dužne su u roku 30 dana od dana stupania na snagu ovog Okvirnog programa donijeti vlastite programe zbrinjavanja eventualnog viška zaposlenika u skladu s odredbama ovog Okvirnog programa i uskladiti pravilnike o radu sa ovim dokumentom.

Broj:10-14-4534-6-1/06

Zenica, 22.06.2006

SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA

Šatorović Selvedin 

SINDIKAT SREDNJEG OBRAZOVANJA

Dževad Hadžić

MINISTAR

Tomašević Sreto

 

Zadnja Promjena ( Ponedjeljak, 14 Maj 2007 )
 

PRVOMAJSKI URANAK

© 2018 SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA ZE-DO KANTONA
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.